1. สามารถบันทึกรายการ หมวดหนังสือ ผู้แต่งหนังสือ และสำนักพิมพ์ได้
2. บันทึกหนังสือ หาย ชำรุด จำหน่าย
3. กำหนดราคาขาย ค่าเช่าและอัตราค่าปรับ ได้โดยอิสระ แยกจากรายการหนังสือแต่ละหมวดหนังสือ
4. กำหนดอัตราการเปลี่ยนราคาค่าเช่า,จำนวนวันให้เช่า,ค่าปรับ ได้เป็นกลุ่ม โดยไม่ต้องเข้าไปแก้ไขที่ละเล่ม
5. กำหนดอัตราการเช่าหนังสือสูงสุดเป็นจำนวนเล่มได้
6. แสดงรายการหนังสือค้างส่งทุกครั้งที่มีการเช่าหรือคืน
7. สืบค้นประวัติการเช่าของสมาชิกได้ หรือ สืบค้นรายการหนังสือได้
8. มีระบบ Blacklist เมื่อสมาชิกไม่คืนหนังสือตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป
9. ระบบสมัครสมาชิกมีการตรวจสอบว่า สมาชิกที่มาสมัครติด Blacklist จากร้านเราหรือร้านอื่น ๆ หรือไม่
10. ระบบคำนวณวันหยุดร้าน โดยนำวันหยุดร้านมาคำนวณหักลบกับวันคืนหนังสือ
11. ระบบคำนวณรายได้เป็นช่วงเวลา
12. ระบบพนักงานจำกัดสิทธิ์ระหว่างเจ้าของร้านกับพนักงาน